• Cases

The proof of the pudding.

Als pionier en marktleider op het gebied van strategisch HR bieden wij u unieke ervaring en expertise. Samen met u bouwen wij iedere dag aan vernieuwende aanpakken en oplossingen. Met resultaat!

Uiteraard zijn het de projecten waarin onze passie en uw drive leiden tot onherstelbare verbeteringen. Nieuwsgierig hoe wij het verschil kunnen maken voor u? Filter dan gerust op marktsegment of oplossingsgebied!

Bekijk hier de cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Analytics

Multinational chemiesector

Opstarten van advanced HR analytics projecten

In een gezamenlijk traject met stakeholders vanuit HR en de business is toegewerkt naar een ambitievolle routekaart om advanced HR analytics projecten op te kunnen starten en uit te voeren. Uiteindelijk met als doel om de impact en de waarde van investeringen in mensen op de business van deze internationale chemie-organisatie inzichtelijk te maken.

Lees meer

Public
People Strategy

Gemeente (ZH)

Opstellen van gedragen HR Strategie voor een gemeente

Samen met de HR professionals van de gemeente is gewerkt aan de doorvertaling van de strategische opgaven naar een doorwrochten en aansprekende HR strategie. Dit document biedt handvatten om de komende jaren vorm te geven aan dié HR activiteiten die ervoor zorgdragen dat de gemeente proactief inspeelt op de uitdagingen rondom mens, werk en organisatie.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Financiële dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Public
People Analytics

Ministerie

Realiseren gedegen start en doorgroei van het datagedreven HR beleid

Bright & Company ondersteunde het ministerie in hun behoefte om beter, relevanter en kwalitatief hoogwaardiger datagedreven HR beleid uit te oefenen. De bewezen Bright aanpak van quickscan, ambitiebepaling en roadmap stond centraal, evenals de veranderaanpak om mensen the enthousiasmeren en mobiliseren voor datagedreven HR.

Lees meer

Public
People Analytics

Uitvoeringsorganisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie

Visie vorming Human Capital Metrics & Analytics

In één dag is het HR MT onder begeleiding van Bright & Company aan de slag gegaan met het vormen van een gezamenlijke ambitie op HR Metrics & Analytics. Niet alleen heeft Bright & Company een inspirerende werksessie georganiseerd over wat HR metrics & analytics nu precies inhoudt en wat je er mee zou kunnen, maar er is ook toegewerkt naar een gedegen meerjarenplan om naar deze ambitie toe te werken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstelling

Effectief sturen op de strategische agenda! Ondersteunen bij de uitvoering van de strategische koers

Omdat deze MBO-instelling sterk wordt gedreven door de dagelijkse bedrijfsvoering en omdat ze baat hebben bij meer focus op het duurzaam realiseren van strategische verbeteringen, ondersteunen wij hen bij het zichtbaar tot uitvoering brengen van de strategische koers.

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Analytics

Leasemaatschappij

Faciliteren internationale HR Conference over HR Analytics

In drie dagen zijn de meer dan 30 HR professionals van deze organisatie aan de slag gegaan met HR Analytics. Bright & Company verzorgde naast een introductie in HR Analytics-presenatie tevens drie praktische cases. In de cases ging men men aan de slag met onder andere het ontleden van businessvraagstukken, het interpreteren van analyses en het adviseren op basis van data-gedreven inzicht.  

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Internationale fast food keten

Starten met nieuwe innovatiecultuur

De casusorganisatie kent een zeer succesvolle historie in het met hoge kwaliteit uniform uitrollen van producten, diensten en processen. De huidige tijd vraagt echter om meer snelheid en innovatie. Bright & Company is gevraagd om de organisatie te begeleiden in dit veranderingsproces.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Vervoersmaatschappij

Ontwikkeling en uitrol mobiliteitsprogramma

Er is een breed aanbod ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers om vanuit eigen regie te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, om zo de lange functieverblijftijd te reduceren en de employability en het werkplezier van medewerkers te vergroten. 

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Wetenschappelijk onderzoeksinstituut

Organisatie(her)ontwerp op basis van coherentie en individuele vrijheid

Wij hebben inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen wenselijk zijn op het gebied van visie, structuur & governance, leiderschap & cultuur en performance management. Om te kunnen komen tot een organisatie die coherentie en individuele vrijheid om uit te blinken combineert.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Facilitair Dienstverlener

Versterken commerciële slagkracht

Organisatie assessment uitgevoerd om de huidige commerciële slagkracht te meten en een gericht advies gegeven over noodzakelijke maatregelen om deze verder te versterken in lijn met de strategische ambities.

Lees meer

Overige marktsegmenten
HR Organisation Effectiveness

Multinationaal familiebedrijf gespecialiseerd in koffie

Ontwerp van organisatie- & governance structuur passend bij groeistrategie

Ontwikkeling van een nieuwe organisatie- en governance structuur waarmee de Management Board, slagvaardig gericht op groei en rendement, sturing kan geven aan haar internationale vending activiteiten. Uitwerking van het nieuwe operating model t en ondersteuning van de Board bij het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering.

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Agentschap – Ministerie van EZ

Installeren van een Verbeterplan P&O functie onder organisatiebreed verbetertraject

Op basis van grondige analyse en in nauwe samenwerking met de organisatie werd een concreet en actiegericht ontwerp voor een slagvaardigere P&O-functie uitgewerkt, als onderdeel van een organisatiebreed verbetertraject. Maximaal gedragen door de lijn en HR door participatieve aanpak, heeft het plan inmiddels de eerste stappen doorlopen van ontwerp naar praktische uitvoering om de organisatiedoelen te ondersteunen.

Lees meer

Financiële dienstverlening
People Strategy

Grootbank

Quick Scan People Strategy

Snelle review uitgevoerd van de inhoudelijke kwaliteit van de People Strategy en van de aanwezigheid van alle voorwaarden om deze strategie succesvol uit te voeren.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Watermanagementbedrijf

Concretisering en realisatieplan cultuuromslag

Samen met HR en eerste lijnmanagement is de vertaling gemaakt van bedrijfsbreed gedefineerde kernwaarden in concreet gewenst gedrag. Deze kernwaarden en gedragingen zijn voor leidinggevenden en medewerkers een richtinggevend kompas in het realisatieproces van de organisatiestrategie.

Lees meer

Financiële dienstverlening
People Analytics

Internationale grootbank

Ontwikkeling en verbetering van de HR Analytics capability

De Analytics experts van Bright & company hebben in samenwerking met vaste Workforce Analytics partner iNostix de huidige en gewenste capability op de verschillende HR Analytics domeinen vastgesteld. Daarop is een roadmap opgesteld met daarin expertmatig advies omtrent (haalbare) HR Analytics ambities, praktisch uitvoerbare stappen en noodzakelijke randvoorwaarden om dit niveau te bereiken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationale audit en consultancy organisatie (Big4)

Cascaderen van de business strategie

Twaalf partnerteams begeleid bij het doorvertalen van de overall business strategie naar de onderliggende sectorteams. Hierbij eveneens gewerkt aan het komen tot een gezamenlijke visie op leiderschap ter ondersteuning van het realiseren van de business doelstellingen

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Internationale speler op het gebied van steam generators

Ontwerp & uitrol van een strategie realisatie programma

De organisatie ondersteund bij het gedragen krijgen en operationaliseren van de business strategie op alle niveaus binnen de organisatie. Gewerkt aan onderliggende thema’s als: versterken persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling, opzetten veranderprogramma, invullen rol van programma-en change management.

Lees meer

Financiële dienstverlening
People Analytics

Internationale fondsbelegger

Getting Ready for HR Analytics

Samen met HR experts een snelle en effectieve HR Analytics volwassenheidsscan uitvoeren om te bepalen wat de kwaliteit van HR-data, HR-capability en HR-systemen is om tot met data onderbouwde beslissingen over mens en werk te komen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Multinationaal Familiebedrijf

HR als Core Competence van Management

Samen met Executive Board of Directors werken aan het ontwikkelen en borgen van organisatie brede Talent Management aanpak. Gedurende 5 jaar op regelmatige basis werken met wereldwijd business management aan vernieuwen en verdiepen van deze aanpak door middel van HR Masterclasses.

Lees meer

Financiële dienstverlening
People Strategy

Hypothecaire dienstverlener

Ondersteuning strategierealisatie-traject

De directie en leidinggevenden werden geëquipeerd de nieuwe bedrijfsstrategie door te vertalen naar praktische betekenis voor zowel hun eigen (voorbeeld)rol, als voor de werkzaamheden van hun medewerkers. Daarbij werd de nieuwe strategie daadwerkelijk doorleefd, en werd het beoogde strategische succes aanzienlijk beter realiseerbaar. 

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
HR Organisation Effectiveness

Internationale zakelijke dienstverlener (top 4 NL)

Komen tot een optimale HR procesgang

In intensieve coöperatie met de HR professionals van de organisatie werden de HR processen in toenmalige vorm in kaart gebracht. Bright & Company identificeerde op diverse niveaus de verbeterpunten waarmee de effectiviteit en efficiëntie van de HR-afdeling aanzienlijk zou worden vergroot. Dit expermatige advies werd breed gedragen door de HR-afdeling en was praktisch direct implementeerbaar.

Lees meer

Public
HR Organisation Effectiveness

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

Ondersteuning implementatie HR Service Center

Bright & Company quick scan om vast te stellen hoe het functioneren van een nieuw opgericht HR Service Center, en ondersteunde bij de implementatie van de verbeteringen. Dit leidde tot een betere dienstverlening en een cultuurverandering.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
HR Organisation Effectiveness

Gerenommeerd onderzoeksinstituut

Professionaliseringtraject HR Businesspartnerschap

In samenwerking met prof. Paul Boselie (USBO) is een inspirerende leergang voor HR Adviseurs en HR Experts ontwikkeld waarbij vernieuwende (theoretische) inzichten, vaardigheden en attitude gecombineerd zijn. 

Lees meer

Public
People Strategy, HR Organisation Effectiveness

Academisch ziekenhuis

Herijken en realiseerbaar maken van de P&O strategie 2014-2018

De organisatie wenste de P&O strategie 2014-2018 te actualiseren om daarbij maximaal ondersteuning te bieden aan de onderzoeks- en medische opgaven. 

Lees meer

Overige marktsegmenten

Kabel/Multimediabedrijf

Introductie High Performance Werken

Vanuit een doordachte aanpak is het concept van High Performance Werken ontwikkeld, is er ervaring op gedaan en gereed gemaakt voor een organisatie-brede invoering. 

Lees meer

Overige marktsegmenten
People Strategy

Kabel/Multimediabedrijf

Ontwikkel een People Strategie, aansluitend op de business strategie

Vanuit de management board is een organisatievernieuwings-traject gestart waarbij bewust ‘de mens’ centraal is gezet. Om te bepalen welke bijdrage van medewerkers wordt verwacht, hebben wij het proces gefaciliteerd om een People Strategie te ontwikkelen, inclusief concrete projecten en een projectstructuur.

Lees meer

Financiële dienstverlening
People Analytics

Grootbank

Ondersteuning bij de ontwikkeling van de HR Analytics functie

Gezamenlijk met de klant opzetten en uitvoeren van HR Analytics pilots voor de business en HR. Creëren van geïntegreerd HR datawarehouse,  en uitvoeren van geavanceerde analyses (pilots). Ontwikkelen en uitvoeren van HR Analytics training voor HR Business Partners.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
HR Organisation Effectiveness

Advocaten- en Notariskantoor

Optimalisatie HR functie en ondersteuning bij implementatie

Vanuit de ambitie van het bestuur om de HR-functie efficiënter en effectiever te laten werken, hebben we een integrale doorlichting uitgevoerd die geresulteerd heeft in een daadwerkelijk optimalisatietraject, gebaseerd op de uitkomsten en adviezen van het onderzoek.

Lees meer

Public
Organisation Transformation

G4 gemeente

Gedragen visie op bedrijfsvoering

Met het team van directeuren bedrijfsvoering is gewerkt aan het versterken van het onderlinge vertrouwen en de samenwerking. Om van daaruit gezamenlijk de meerjaren visie op te stellen voor de gemeente brede bedrijfsvoering.

Lees meer

Public
People Analytics

Grote gemeente (G4)

Ontwikkeltraject Impact maken met HR Analyses voor HR Controllers

Bright & Company ontwikkelde een trainingsaanpak op maat voor de HR-controllers binnen een grote gemeente. In dit programma was naast ‘harde’ analysevaardigheden ook aandacht voor de ‘zachtere’ adviesvaardigheden van de HR Controllers.

Lees meer