• Privacy Statement

Bright & Company B.V.

Versie 6 maart 2019

Bright & Company B.V., gevestigd aan de Kerkweg 31a 3603 CL te MAARSSEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement. In principe verzamelt Bright & Company B.V. alleen persoonsgegevens indien die vrijwillig aan Bright & Company B.V. zijn verstrekt.

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Bright & Company B.V. Bright & Company B.V. zet zich daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie, die u identificeren of identificeerbaar maakt, (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen en te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze Privacy Statement heeft betrekking op alle door Bright & Company B.V. verzamelde persoonsgegevens. Met dit Privacy Statement informeert Bright & Company B.V., gebruikers c.q. afnemers van diensten van Bright & Company B.V., sollicitanten, medewerkers, websitebezoekers en personen die anderszins persoonsgegevens aan Bright & Company B.V. hebben verstrekt c.q. (willen) verstrekken over de wijze waarop Bright & Company B.V. omgaat met persoonsgegevens. In deze Privacy Statement kunt u lezen wat ons beleid en werkwijze zijn met betrekking tot onder meer de verzameling, het gebruik, het delen en de bescherming van persoonsgegevens.

Voor vragen over het privacybeleid van Bright & Company B.V. kunt u een mail sturen aan: info@brightcompany.nl.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Bright & Company B.V. verzamelt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk in het kader van dienstverlening c.q. opdrachtuitvoering, relatiebeheer, commerciële activiteiten en personeelswerving en -beheer. Bright & Company B.V. verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen en wanneer wij daartoe wettelijk zijn verplicht. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons verstrekt heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor Bright & Company B.V. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, voor de optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over (overige) diensten van Bright & Company B.V.

Bright & Company B.V. verwerkt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld ten behoeve van:

 • Wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op grond van fiscale regelgeving);
 • Administratieve doeleinden (bijvoorbeeld voor facturatie en afhandeling daarvan);
 • Informatieve doeleinden (bijvoorbeeld voor het verzenden van onze nieuwsbrief, het contact pnemen in het kader van opdrachtuitvoering, het informeren over wijzigingen in onze dienstverlening);
 • Commerciële doeleinden (bijvoorbeeld doordat u uw e-mailadres achterlaat of door het op onze website registreren van uw interesses voor bepaalde diensten die Bright & Company B.V. aanbiedt)
 • Werving en selectie (bijvoorbeeld beoordelen geschiktheid van sollicitanten).

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens primair als U:

 • diensten van ons afneemt c.q. deze mogelijk af wilt nemen;
 • bij ons solliciteert;
 • bij ons in dienst komt/bent of anderszins contractueel aan ons bent verbonden met als doel het namens ons verlenen van diensten;
 • onze websites bezoekt en gegevens invult of daarop anderszins achterlaat.

Daarnaast verzamelen wij ook persoonsgegevens die wij niet direct hebben verkregen, bijvoorbeeld:

 • van/via social media. Deze gegevens verzamelen wij enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening of een dienstverband bij ons. In dat geval zullen we u gegevens mogelijk gebruiken om u in dat kader te benaderen. Heeft u geen belangstelling daarvoor, dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden;
 • van door u opgegeven referentie contactpersonen;
 • van klanten, wanneer die persoonlijke informatie met ons delen in het kader van onze dienstverlening c.q. opdrachtuitvoering, indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze opdracht c.q. overeenkomst.

Het is ook mogelijk om uzelf te registreren of in te loggen op de Bright & Company B.V. website door gebruik te maken van een inlogservice van een derde partij. Deze derde partij (bijvoorbeeld LinkedIn, Google of Twitter) authentiseert dan uw identiteit en verbindt uw social media inloggegevens met Bright & Company B.V. Indien u daarvan gebruik maakt verzamelen wij alle – voor het inloggen of registreren – nodige informatie of content, waaronder uw naam en e-mailadres. Wij kunnen u dan ook herkennen als gebruiker indien u via een ander apparaat onze website bezoekt en uw gebruikservaringen personaliseren. Mogelijk wordt aanvullende informatie verzameld, dit hangt af van uw privacyinstellingen bij het betreffende social media platform, bekijk daarom het Privacy Statement van deze partij.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening (zakelijke relaties)

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening, informatie omtrent onze dienstverlening heeft aangevraagd of het contactformulier op onze website heeft ingevuld, bewaren wij, indien door u verstrekt, onder meer onderstaande persoonsgegevens:

 • Uw voorletter(s), voornaam en achternaam;
 • Uw organisatie/werkgever
 • Uw functienaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer(s);
 • Uw e-mailadres(sen).

 

Indien u bij ons solliciteert

Wanneer u bij ons solliciteert, al dan niet op een vacature, dan vragen wij u onder meer de volgende voor de behandeling van uw sollicitatie benodigde gegevens:

 • Uw voorletter(s), voornaam en achternaam;
 • Uw geboortedatum en -plaats;
 • Uw leeftijd en geslacht; Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer(s);
 • Uw e-mailadres(sen);
 • Uw CV en uw motivatiebrief.

 

Indien u bij ons gaat werken, werkt of hebt gewerkt

Indien u voor Bright & Company B.V. gaat werken, werkt of hebt gewerkt (als werknemer of als associate) verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Uw nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • Uw overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Daarnaast verwerken wij soms, ten behoeve van bepaalde functies, gegevens in het kader van een pre-employment screening. 

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Bright & Company B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening (zakelijke relaties)

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor organisaties c.q. instanties waarmee wij zaken doen om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden, om een zakelijke relatie te onderhouden en voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten. De bewaartermijnen die wij in deze hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen. Uitgangspunt daarbij is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

 

Sollicitanten

We verwerken persoonsgegevens van personen die bij ons solliciteren. De door u aan Bright & Company B.V. verstrekte persoonsgegevens (inclusief cv, motivatiebrief, eventuele testresultaten) worden door Bright & Company B.V. bewaard gedurende de door de Autoriteit Persoongegevens gehanteerde richtlijn van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons voor een langere bewaartermijn expliciet toestemming hebt gegeven. In dat geval hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 1 jaar per einde sollicitatieprocedure.

Komt u in dienst bij Bright & Company B.V., dan worden uw gegevens onderdeel van uw personeelsdossier.

 

Indien u voor Bright & Company B.V. werkt of hebt gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Bright & Company B.V. Voor sommige gegevens uit uw personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst ons verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn uw loonbelastingverklaring en een kopie van uw identiteitsbewijs. Deze moeten wij 5 jaar bewaren nadat u uit dienst bent gegaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bright & Company B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bright & Company B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

Bright & Company B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bright & Company B.V.) tussen zit.

 

Welke cloudstorage providers worden gebruikt?

Bright & Company B.V. is verplicht in alle gevallen om de cloudstorageproviders te controleren op de naleving van de AVG. Bright & Company B.V. maakt gebruik van de clouddienst Office 365. De gegevens in Office 365 staan (deels) opgeslagen op de machine waarop iemand werkt en op de Microsoft servers. Microsoft slaat de gegevens van Nederlandse klanten van Office 365 op in Ierland en in Nederland. Bright & Company B.V. is beschermd door Europese wetgeving.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bright & Company gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Bright & Company B.V. gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. De digitale gegevens van Bright & Company B.V. op de laptop en telefoon (en binnen Office 365, inclusief Outlook) zijn beschermd door het gebruik van individuele wachtwoorden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging en zijn correct en actueel.

De computers waarop werknemers van Bright & Company B.V. werken, werken op Windows software (inclusief de laatste Windows beveiligingsprotocollen) waarop automatisch de meest actuele versie

van de besturingssoftware wordt gepushed. Alle medewerkers hebben een IT gebruikersovereenkomst ondertekend voor de laptop en de telefoon.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Bright & Company B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brightcompany.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bright & Company B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brightcompany.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bright & Company B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Bright & Company B.V.

Contactgegevens:

www.brightcompany.nl

Kerkweg 31a
3603 CL MAARSSEN

+31 (0)346 283 097