• Werken aan een toekomst bestendige organisatie

Integraal professionaliseren en toekomst bestendig maken van een offshore wind organisatie

Deel dit artikel:

Vraagstuk | Tot twee keer toe heeft de klant in de afgelopen jaren geprobeerd om haar organisatie structureel te professionaliseren. Beide keren is dit onvoldoende van de grond gekomen. Bright & Company is aansluitend gevraagd om te ondersteunen bij het komen tot een gedragen meerjarenstrategie en om in het verlengde van deze strategie een integraal organisatie professionaliseringsprogramma op te stellen en daar leiding aan te geven. Speerpunten waren onder andere het herijken van de strategie en het prioriteren in doelstellingen van verschillende afdelingen.

Aanpak | Nauwe samenwerking met medewerkers door de gehele organisatie stond centraal in de aanpak. In de eerste plaats werd er een analyse gemaakt van de oorzaken waarom de organisatie onvoldoende succesvol is geweest in het komen tot de volgende fase van professionalisering. Er is in dit kader gesproken met alle leidinggevenden en met een deel van de medewerkers. In deze gesprekken is ook opgehaald waar prioriteit aan moest worden gegeven. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar een organisatie breed professionaliseringsprogramma. Iedere afdeling had zijn eigen zogenaamde roadmap in dit programma en daarnaast is een vijftal collectieve verbeterprojecten gestart. Om de projecten te doen slagen, is er in de aanpak door Bright herhaaldelijk aandacht besteed aan het vergroten van het eigenaarschap van de afdelingsmanagers en hun teams, en uiteraard de directie als richtinggevend orgaan. Kenmerkende begrippen voor de aanpak waren: structuur, echte keuzes, participatief, volharden, ontwikkelingsgericht, energie, aanspreken.

Business Impact | In twee jaar tijd is de organisatie erin geslaagd om een majeure slag te maken. De omzet is met ruim 30% vergroot. In deze periode van groei is ook de kwaliteit van de uitvoering significant toegenomen. Dit is ondermeer zichtbaar geworden door de afname van het aantal incidenten en een toename van de klanttevredenheid. Er waren plannen om deze organisatie op te laten gaan in de moederorganisatie. Echter, mede als gevolg van het aantoonbaar versneld professionaliseren, heeft de moedermaatschappij besloten dat de organisatie autonoom verder mag doorgroeien. 

Andere cases

Public
Organisation Transformation

Onderwijsinstellingen

Begeleiding fusietraject om gezamenlijke onderwijsambitie te realiseren

Twee ROC-instellingen besluiten eind 2015 om de handen in één te slaan en gezamenlijk onderwijs aan te gaan bieden per 1 september 2017. Op deze manier willen zij een majeure impuls geven aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio. Bright & Company is gevraagd om het team van RvB en directeuren kwartiermakers te begeleiden in het effectief samenwerken om op deze manier de resultaten te realiseren die nodig zijn gezien de geformuleerde ambitie. Hierbij was de onderliggende behoefte het ontwikkelen van een leidende coalitie die in staat is om vanuit visie de nieuwe organisatie te leiden.

Lees meer

Financiƫle dienstverlening
Organisation Transformation

Asset management organisatie

Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020 strategie

Door middel van een change- én projectmanagement aanpak is gewerkt aan het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de 2020 strategie van deze asset management organisatie. Dit, omdat de betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de bijdrage die medewerkers kunnen en willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen.

Lees meer

Overige marktsegmenten
Organisation Transformation

Offshore wind organisatie

Werken aan een toekomst bestendige organisatie

In deze casus staat een jonge organisatie in de offshore wind energie centraal. Niet alleen heeft deze organisatie in een beperkte tijd een intense groei door gemaakt, tevens heeft zij richting de toekomst de doelstelling om wereldwijd marktleider te zijn én te blijven. Een versnelde professionalisering van de gehele organisatie was daarom nodig. Bright & Company is gevraagd om vanuit een stevige programma managementrol ondersteuning te bieden om deze professionaliseringsslag met succes te maken.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening
Organisation Transformation

Internationaal aannemersbedrijf

Structure follows strategy! Adviseren over inrichting en besturing van de business strategie

Samen met de directie van het internationaal aannemersbedrijf hebben we de middellange termijn business strategie vertaald naar de belangrijkste ontwerpprincipes. In een competitieve markt en met hoge druk op de marges, is deze organisatie gebaat bij een gestroomlijnde business met focus op het nastreven van de kwaliteitseisen van de klant en kostenefficiënt werken. 

Lees meer